Wij gebruiken cookies . Akkoord

Leerlingbegeleiding

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Hieronder vind je de verschillende vormen van coaching en begeleiding.

Remedial teaching
Kindercoaching
Jongerencoaching
Samen Blij Trainingen
Brain Blocks
Workshop 'Onze klas = een fijne groep'
Workshop 'Naar de brugklas'
Voorschotbenadering
Leerlingbegeleiding - overig

Kijk voor een uitgebreide beschrijving in de brochure (zie rechts het PDF bestand).

Remedial teaching/kindercoaching/jongerencoaching
We werken hulpvraaggericht. De begeleiding is op maat. Het ligt volledig aan de behoeften van de leerling, of er een korte of lange periode van remedial teaching plaatsvindt, of dit in groepjes of individueel aangeboden wordt, hoe er gewerkt wordt en of er in de klas of buiten de klas gewerkt wordt.
Wij streven naar vroegtijdige signalering, waarop snelle, lichte oplossingen volgen.
Uniek is de combinatie van remedial teaching en kindercoaching. Er wordt met de leerling en de leerkracht een oplossingsgericht gesprek gevoerd, waarin we samen de doelen stellen die we willen bereiken. Hierbij wordt naast het academisch leren ook altijd aandacht besteed aan het sociaal-emotioneel leren.
De remedial teaching of coaching kan ook voor enkele sessies ingehuurd worden. Zo kunnen sommige hulpvragen al in enkele sessie beantwoord worden. Wanneer gewenst kunnen ouders tijdens de coaching ook aanwezig zijn, zodat er zo breed mogelijk wordt samengewerkt om de doelen te bereiken.

Samen Blij trainingen
De Samen Blij trainingen zijn trainingen die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen in de leeftijdscategorie 6-9, 9-12 en 12-15. In kleine groepjes van 4 tot 6 deelnemers werken we samen aan het welbevinden van het kind: Samen Blij!
Samen Blij & Uniek:doel: Je weet dat je uniek bent en mag zijn wie je bent. We besteden aandacht aan het omgaan met emoties, de kracht van gedachten, het oplossen van problemen, het omgaan met de ander en het leren communiceren.
Samen Blij & Sterk: doel: Je kunt je grenzen aangeven en voor jezelf opkomen. We besteden aandacht aan het omgaan met emoties, de kracht van gedachten, het oplossen van problemen, het omgaan met de ander en het leren communiceren.
Samen Blij & Dapper: doel: Je kunt beter omgaan met faalangst en andere angsten. We besteden aandacht aan het omgaan met emoties, de kracht van gedachten en het oplossen van problemen.
Samen Blij & Anders: doel: Je hebt vrede met de stoornis of beperking. Of je nu zelf een stoornis of beperking hebt, of iemand in je omgeving. We besteden aandacht aan het omgaan met emoties, de kracht van gedachten en het oplossen van problemen.
Samen Blij & Snugger: doel: Tevreden naar de middelbare school. We besteden aandacht aan het contact maken, je grenzen aangeven, jezelf presenteren en het leren plannen, leren en organiseren.

m.b.v. informatie van de ouders, kind en leerkracht stellen we een handelingsplan op. De trainingen worden aangepast op de behoeften van de deelnemers: Het sluit aan op wat het kind al kan en nog moet leren. Als een kind bijvoorbeeld de Samen Blij & Dapper training volgt, maar het ook moeilijk vindt om zijn grenzen aan te geven, wordt daar ook aan gewerkt. De kinderen krijgen elke bijeenkomst een mapje mee naar huis, zodat iedereen weet waar aan gewerkt wordt en daarop aan kan sluiten.

Brain Blocks
Brain Blocks is een 'toolbox' om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.
Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf - in relatie tot anderen - beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je duidelijk wat je wilt? (van de website van Brainblocks).

Workshop 'onze klas = een fijne groep'
Workshop waarin het pedagogisch klimaat van de klas centraal staat. Op een schaal van 1 tot 10 wordt samen met de klas bepaald hoe fijn zij de klas ervaren. Wat gaat er goed, wat wordt als prettig ervaren? Wat gebeurt er in de deze klas al aan het vormgeven van een positief en respectvol pedagogisch klimaat? Hoe prettig en veilig voelen de kinderen zich in deze klas? Vervolgens wordt met elkaar bepaald waar de klas naartoe wil. Welk cijfer zouden de leerlingen graag willen bereiken? Met elkaar wordt gekeken naar wat er moet gebeuren om dit cijfer ook daadwerkelijk te behalen. Waar zijn de leerlingen niet tevreden over, wat gaat er niet zo goed en hoe kunnen we dit veranderen? We creëren een open sfeer, waardoor we met elkaar tot oplossingen komen. De klas wordt gecoacht naar een positieve, respectvolle en veilige klas, waarin iedereen zich prettig voelt en waar optimaal geleerd kan worden.

Workshop 'Naar de brugklas'
Tijdens de workshop leren de kinderen zichzelf beter kennen, leren zij na te denken over het ontmoeten van en omgaan met zoveel nieuwe mensen (leerlingen en leraren), wat er praktisch allemaal verandert en tegen welke dingen ze aan kunnen lopen qua schoolwerk. De leerlingen krijgen over elk van deze categorieën vragen, stellingen en opdrachten voorgeschoteld, welke ze met elkaar op moeten lossen. Hoe goed ben jij voorbereid?

Voorschotbenadering
Bij sommige kleuters blijft de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en de letterkennis achter ten opzichte van de andere kinderen uit de klas. Wanneer je deze achterstand signaleert kun je dit wegwerken door de leerling effectief te begeleiden middels de voorschotbenadering.
Het doel is om leesproblemen zo veel mogelijk te voorkomen door de kleuter alvast een voorschot te geven op de leesinstructie in groep 3. Het krijgt oefening in het aanleren van klank-letterkoppelingen en fonemisch bewustzijn. De activiteiten zijn uitdagend en zorgen voor een succeservaring.
De voorschotbenadering bestaat uit 3 fases: aanbieden van functionele letters, analyse en synthese en het beklijven van letters. Er wordt gebruik gemaakt verschillende boeken, handpoppen, materialen en methodieken. Aansluitend bij de leerstijl en interesses van de leerling. Elke leerling heeft een ‘lettergroeiboek’ waarin wordt bijgehouden welke letters de kleuter al beheerst. De voorschotbenadering is een effectieve methodiek, die in elke aanpak voor beginnende geletterdheid gebruikt kan worden.

Leerlingbegeleiding overig (individueel of in kleine groepjes)
Ondersteuning aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in een individuele setting of in kleine groepjes (zorgarrangement).
Er is een goede afstemming met alle betrokkenen, er vindt een korte verslaglegging plaats en u kunt gebruik maken van de begeleiding wanneer u dat wenst.
Veel toegepaste onderwerpen: Het bewust worden van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, het accepteren en leren omgaan met de eventuele stoornis of beperking en het bewust aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden.

Aanmeldformulier leerlingbegeleiding

Kunt u hieronder de reden van aanmelding geven?

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl