Wij gebruiken cookies . Akkoord

Schoolbrede begeleiding

Opstellen groepsplannen
Implementeren en uitvoeren groepsplannen
Coördinator nieuwe methode
Coördinator Sociaal Emotioneel Leren
Coördinator licht arrangement
Coördinator medium arrangement

Kijk voor een uitgebreide beschrijving in de brochure (zie rechts het PDF bestand).

Opstellen groepsplannen
Door gebruik te maken van groepsplannen maak je het onderwijs passend voor alle leerlingen. Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Caro kan helpen om op uw school een goede balans te creëren tussen sociaal-emotioneel leren en academisch leren. Naast het opstellen van groepsplannen voor didactiek, kunnen ook groepsplannen voor gedrag worden opgesteld, waarin drie niveaus van preventie de basis vormen. Met deze groepsplannen wordt aandacht besteed aan goed onderwijs, goed klassenmanagement, groepsvorming, scoiaal-emotioneel leren, preventie van gedragsproblemen en kortdurende interventies. Caro ondersteunt de school in het opstellen van deze groepsplannen.

Implementeren en uitvoeren groepsplannen
Als de groepsplannen zijn opgesteld, is het van belang dat deze goed worden geïmplementeerd. Pas dan kan de groep optimaal profiteren van de opgestelde plannen. Wij bieden ondersteuning in het implementeren daarvan. Denk aan het vormgeven van goed klassenmanagement, zodat er ruimte ontstaat om verlengde instructie of extra aandacht aan groepjes leerlingen te kunnen geven. Ook het inbrengen van remedial teaching in de klas hoort hier bij: hoe geef je een goede verlengde instructie?

Coördinator nieuwe methode
U zoekt een nieuwe methode, maar u en uw team hebben niet de tijd om de wensen van het team te verzamelen, uit te zoeken welke methodes bij de school en haar werkwijze passen, of de methode wel theoretisch onderbouwd is en of deze ‘evidenced based’ is. Daarnaast heeft u geen tijd om gebruikerservaringen te raadplegen of al die verschillende methodes door te kijken en uit te proberen. Door uit te gaan van de wensen en de visie van het team, zoeken wij naar beschikbare en mogelijke methodes. Er wordt een selectie gemaakt uit de vele methodes en er wordt kritisch naar de methodes gekeken. In een presentatie worden van de overgebleven methodes de voor- en nadelen kritisch onder de loep genomen, zodat het team een gedegen keuze kan maken. Op deze manier gaat er weinig kostbare tijd verloren.
Vervolgens moet de methode ingevoerd worden. Het is van belang dat dit op juiste wijze gebeurt, zodat er optimaal van de mogelijkheden die de methode biedt gebruik gemaakt wordt. In een schoolbrede presentatie worden eerst de doelen, materialen en gebruiksmogelijkheden van de methode gepresenteerd, zodat eventuele weerstanden of onzekerheden worden weggenomen bij het team. Vervolgens is er de mogelijkheid om de leraren te ondersteunen bij het inplannen, organiseren en vormgeven van de lessen.

Coördinator Sociaal Emotioneel Leren
Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leerling die goed in zijn vel zit, zal over het algemeen ook beter presteren tijdens rekenen, taal en lezen. De inspectie van onderwijs verwacht van scholen dat zij aandacht geven aan de sociale competenties van hun leerlingen. Onder sociale competentie verstaat de inspectie de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals het zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emotie, etc; sociale vaardigheden zoals samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc; en houdingen en vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren, zoals zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen, etc. Wij bieden scholen ondersteuning om gestructureerd en planmatig te werken aan de sociale competenties van leerlingen. Door middel van een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling, een groepsplan gedrag waar op drie preventieniveaus aan de groepsvorming en het gedrag van leerlingen gewerkt wordt, en het implementeren van methodes en/of methodieken die hier op aansluiten (zoals bijvoorbeeld Kwink), wordt gestructureerd aan het Sociaal Emotioneel Leren gewerkt.

Coördinator licht arrangement
De leerling volgt het reguliere curriculum. Deze leerling heeft incidenteel op specifieke vakken aangepaste instructie of begeleiding nodig. Waar nodig wordt gebruikt gemaakt van ondersteunende materialen zoals plaatjes/picto’s, stappenschema’s, audiovisuele middelen, etc.
De leerling heeft incidenteel ondersteuning nodig op:
De leergebieden taal, lezen (technisch en begrijpend), rekenen, spelling en woordenschat; (ook in relatie tot vreemde talen)
De sociaal emotionele ontwikkeling en metacognitieve vaardigheden;
Het leren leren

De dienstverlening kan bestaan uit directe en indirecte begeleiding. Directe begeleiding vindt plaats met de leerling of met een groepje leerlingen met eenzelfde hulpvraag, waarbij ook niet geïndiceerde leerlingen aan kunnen sluiten. Deze groepjes kunnen differentiëren in leeftijd en grootte (denk aan remedial teaching, kindercoaching, bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling). Indirecte dienstverlening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de leraar, de school of deskundigheidsbevordering (denk aan co-teaching, het bieden van workshops rondom een thema, het omschrijven van de belemmerende en beschermende factoren voor het OPP, etc. zie alle aangeboden diensten in deze brochure).

Coördinator medium arrangement
De leerling heeft behoefte aan een op onderdelen aangepast curriculum (deels aangepaste leerlijnen). De leerling heeft behoefte aan wekelijkse instructie/begeleiding in de vorm van pre-teaching en re-teaching en/of RT op het reguliere curriculum. Deze leerling heeft behoefte aan speciale lessen in een klein groepje. Er worden speciale ondersteunende materialen gebruikt zoals plaatjes/picto’s, stappenschema’s, audiovisuele middelen, etc.
De leerling heeft regelmatig ondersteuning nodig op
De leergebieden taal, lezen (technisch en begrijpend), rekenen, spelling en woordenschat; (ook in relatie tot vreemde talen)
De sociaal emotionele ontwikkeling en metacognitieve vaardigheden;
Het leren leren

De dienstverlening kan bestaan uit directe en indirecte begeleiding. Directe begeleiding vindt plaats met de leerling of met een groepje leerlingen met eenzelfde hulpvraag, waarbij ook niet geïndiceerde leerlingen aan kunnen sluiten. Deze groepjes kunnen differentiëren in leeftijd en grootte (denk aan remedial teaching, kindercoaching, bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling). Indirecte dienstverlening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de handelingsverlegenheid van de leraar, de school of deskundigheidsbevordering (denk aan co-teaching, het bieden van workshops rondom een thema, het omschrijven van de belemmerende en beschermende factoren voor het OPP, etc. zie alle aangeboden diensten in deze brochure).

Aanmeldformulier schoolbrede begeleiding

Kunt u hieronder de reden van aanmelding geven?

Laatste tweets

  Contact

  Caro kindercoach & begeleiding
  Carolien Munters
  Hoofdgraaf 34
  4281 NP Andel

  Telefoonnummer: 062 038 0336
  E-mailadres: info@carokindercoach.nl